వేదిక

Kanan Hotel

వెజ్ ప్లేట్ ₹ 570 నుంచి

2 ఇండోర్ స్థలాలు 160, 500 ppl

+91 99789 5 9901

Kanan Farms, Bhat, Gandhinagar, Near Mother Dairy,Near Ahmedabad Airport, Ahmedabad, Gujarat 382428, India
+91 99789 59901
+91 79 2396 9901
https://www.facebook.com/Kanan-Hotel-356827427717311/
http://www.kananhotels.com/
admin@kananhotels.com
బాంకెట్ హాల్